Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για μη μέλη του Ολλανδικού Οργανισμού Αγορών Εσωτερικών

Άρθρο 1 - Ορισμοί
Άρθρο 2 - Ταυτότητα του επιχειρηματία
Άρθρο 3 - Εφαρμογή
Άρθρο 4 - Η προσφορά
Άρθρο 5 - Η συμφωνία
Άρθρο 6 - Δικαίωμα υπαναχώρησης
Άρθρο 7 - Κόστος σε περίπτωση υπαναχώρησης
Άρθρο 8 - Αποκλεισμός του δικαιώματος υπαναχώρησης
Άρθρο 9 - Η τιμή
Άρθρο 10 - Συμμόρφωση και εγγύηση
Άρθρο 11 - Παράδοση και εφαρμογή
Άρθρο 12 - Διάρκειες: διάρκεια, ακύρωση και παράταση
Άρθρο 13 - Πληρωμή
Άρθρο 14 - Καταγγελίες
Άρθρο 15 - Διαφορές
Άρθρο 16 - Συμπληρωματικές ή διαφορετικές διατάξεις

Άρθρο 1 - Ορισμοί

Οι ακόλουθοι ορισμοί ισχύουν στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις:

Περίοδος αναστολής: η περίοδος κατά την οποία ο καταναλωτής μπορεί να κάνει χρήση του δικαιώματός του υπαναχώρησης ·
Καταναλωτής: το φυσικό πρόσωπο που δεν ενεργεί κατά την άσκηση επαγγέλματος ή επιχείρησης και συνάπτει εξ αποστάσεως σύμβαση με τον επιχειρηματία.
Ημέρα: ημερολογιακή ημέρα.
Διάρκεια συναλλαγής: μια συμφωνία εξ αποστάσεως όσον αφορά μια σειρά προϊόντων ή / και υπηρεσιών, η υποχρέωση παράδοσης ή / και αγοράς της οποίας κατανέμεται με την πάροδο του χρόνου.
Αειφόρος φορέας δεδομένων: κάθε μέσο που επιτρέπει στον καταναλωτή ή τον επιχειρηματία να αποθηκεύει πληροφορίες που του απευθύνονται προσωπικά κατά τρόπο που να επιτρέπει τη μελλοντική διαβούλευση και την αναλλοίωτη αναπαραγωγή των αποθηκευμένων πληροφοριών.
Δικαίωμα υπαναχώρησης: δυνατότητα του καταναλωτή να ακυρώσει τη συμφωνία εξ αποστάσεως εντός της περιόδου αναστολής ·
Επιχειρηματίας: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προσφέρει προϊόντα και / ή υπηρεσίες σε καταναλωτές σε απόσταση ·
Συμφωνία εξ αποστάσεως: Συμφωνία βάσει της οποίας στο πλαίσιο συστήματος οργανωμένου από τον επιχειρηματία για εξ αποστάσεως πώλησης προϊόντων ή / και υπηρεσιών μέχρι τη σύναψη της συμφωνίας γίνεται χρήση αποκλειστικά μιας ή περισσοτέρων τεχνικών επικοινωνίας εξ αποστάσεως.
Τεχνολογία για επικοινωνία εξ αποστάσεως: σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύναψη συμφωνίας, χωρίς ο καταναλωτής και ο έμπορος να βρίσκονται ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο.

Άρθρο 2 - Ταυτότητα του επιχειρηματία

Denny Büttner & Nicky Beije - AB Lifestyle (καταχωρημένο όνομα, ενδεχομένως συμπληρωμένο με εμπορική ονομασία).
Waterstraat 7, 7001 BG Doetinchem
Τηλέφωνο: 0314 - 769 136
Διατίθεται μεταξύ 9 π.μ. και 5 μ.μ.
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]
Αριθμός Εμπορικού Επιμελητηρίου: 71634193
Αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ: NL855095337B01

Εάν η δραστηριότητα του επιχειρηματία υπόκειται σε σχετικό σύστημα αδειοδότησης: λεπτομέρειες της εποπτικής αρχής:

Εάν ο επιχειρηματίας ασκεί νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα:

την επαγγελματική ένωση ή οργάνωση με την οποία είναι συνδεδεμένη ·
τον επαγγελματικό τίτλο, τον τόπο στην ΕΕ ή τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο στον οποίο απονέμεται ·
παραπομπή στους επαγγελματικούς κανόνες που ισχύουν στις Κάτω Χώρες και οδηγίες σχετικά με το πού και πώς είναι προσβάσιμοι αυτοί οι επαγγελματικοί κανόνες.

Άρθρο 3 - Εφαρμογή

 • Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για κάθε προσφορά του επιχειρηματία και για κάθε σύμβαση εξ αποστάσεως που συνάπτεται μεταξύ του επιχειρηματία και του καταναλωτή.
 • Πριν από τη σύναψη της συμφωνίας εξ αποστάσεως, το κείμενο αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων τίθεται στη διάθεση του καταναλωτή. Εάν αυτό δεν είναι λογικά δυνατό, πριν από τη σύναψη της σύμβασης εξ αποστάσεως, θα δηλώνεται ότι οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις μπορούν να θεωρηθούν στον επιχειρηματία και θα αποσταλούν δωρεάν, το συντομότερο δυνατόν, κατόπιν αιτήματος του καταναλωτή.
 • Εάν η σύμβαση εξ αποστάσεως συνάπτεται ηλεκτρονικά, σε αντίθεση με την προηγούμενη παράγραφο και πριν από τη σύναψη της σύμβασης εξ αποστάσεως, το κείμενο αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων μπορεί να τίθεται στη διάθεση του καταναλωτή με ηλεκτρονικό τρόπο κατά τρόπο ώστε ο καταναλωτής μπορεί να αποθηκευτεί με έναν απλό τρόπο σε έναν ανθεκτικό φορέα δεδομένων. Εάν αυτό δεν είναι λογικά εφικτό, θα αναφέρεται πριν από τη σύναψη της σύμβασης εξ αποστάσεως, εφόσον οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις μπορούν να διαβαστούν ηλεκτρονικά και θα αποσταλούν δωρεάν ηλεκτρονικά ή άλλως κατόπιν αιτήματος του καταναλωτή.
 • Σε περίπτωση που ισχύουν ειδικοί όροι προϊόντος ή υπηρεσίας επιπλέον αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων, η δεύτερη και η τρίτη παράγραφος εφαρμόζονται κατ 'αναλογία και σε περίπτωση αντικρουόμενων γενικών όρων και προϋποθέσεων, ο καταναλωτής μπορεί πάντοτε να επικαλεστεί την εφαρμοστέα διάταξη που είναι η πλέον ευνοϊκή γι' αυτόν είναι.
 • Άρθρο 4 - Η προσφορά

 • Εάν μια προσφορά έχει περιορισμένη διάρκεια ή υπόκειται σε όρους, αυτό θα αναφέρεται ρητά στην προσφορά.
 • Η προσφορά περιέχει πλήρη και ακριβή περιγραφή των προϊόντων ή / και των υπηρεσιών που προσφέρονται. Η περιγραφή είναι αρκετά λεπτομερής ώστε να επιτρέπει την ορθή αξιολόγηση της προσφοράς από τον καταναλωτή. Εάν ο επιχειρηματίας χρησιμοποιεί εικόνες, αυτές είναι μια πραγματική αναπαράσταση των προϊόντων ή / και των υπηρεσιών που προσφέρονται. Προφανή λάθη ή λάθη στην προσφορά δεν δεσμεύουν τον επιχειρηματία.
 • Κάθε προσφορά περιέχει τέτοιες πληροφορίες ώστε να είναι σαφές στον καταναλωτή τι δικαιώματα και υποχρεώσεις συνδέονται με την αποδοχή της προσφοράς. Αυτό αφορά ειδικότερα:
  • την τιμή συμπεριλαμβανομένων των φόρων.
  • το ενδεχόμενο κόστος της παράδοσης ·
  • ο τρόπος με τον οποίο θα συναφθεί η συμφωνία και ποιες ενέργειες απαιτούνται για το σκοπό αυτό ·
  • ανεξάρτητα από το αν ισχύουν ή όχι το δικαίωμα υπαναχώρησης ·
  • τον τρόπο πληρωμής, παράδοσης και εφαρμογής της συμφωνίας ·
  • η προθεσμία αποδοχής της προσφοράς ή η περίοδος εντός της οποίας ο επιχειρηματίας εγγυάται την τιμή ·
  • το ύψος του επιτοκίου για την επικοινωνία εξ αποστάσεως εάν το κόστος χρήσης της τεχνικής για την επικοινωνία εξ αποστάσεως υπολογίζεται σε βάση διαφορετική από τον κανονικό βασικό συντελεστή για τα χρησιμοποιούμενα μέσα επικοινωνίας ·
  • αν η συμφωνία θα αρχειοθετηθεί μετά τη σύναψή της και εάν ναι, πώς μπορεί να έχει πρόσβαση ο καταναλωτής ·
  • ο τρόπος με τον οποίο ο καταναλωτής, προτού συνάψει τη συμφωνία, μπορεί να ελέγξει τα δεδομένα που παρέχει στο πλαίσιο της συμφωνίας και, εάν το επιθυμεί, να την αποκαταστήσει ·
  • οποιεσδήποτε άλλες γλώσσες στις οποίες, πέραν των ολλανδικών, η συμφωνία μπορεί να συναφθεί ·
  • τους κώδικες δεοντολογίας στους οποίους υπόκειται ο έμπορος και τον τρόπο με τον οποίο ο καταναλωτής μπορεί να διαβουλεύεται ηλεκτρονικά με αυτούς τους κώδικες δεοντολογίας · και
  • την ελάχιστη διάρκεια της συμφωνίας εξ αποστάσεως σε περίπτωση εκτεταμένης συναλλαγής.
 • Άρθρο 5 - Η συμφωνία

 • Η συμφωνία συνάπτεται, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4, κατά τη στιγμή της αποδοχής από τον καταναλωτή της προσφοράς και της συμμόρφωσης με τους αντίστοιχους όρους.
 • Εάν ο καταναλωτής αποδέχεται την προσφορά ηλεκτρονικά, ο επιχειρηματίας θα επιβεβαιώσει αμέσως την παραλαβή της αποδοχής της προσφοράς ηλεκτρονικά. Εφόσον ο επιχειρηματίας δεν έχει επιβεβαιώσει τη λήψη αυτής της αποδοχής, ο καταναλωτής μπορεί να καταγγείλει τη συμφωνία.
 • Εάν η συμφωνία συνάπτεται ηλεκτρονικά, ο επιχειρηματίας θα λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσει την ηλεκτρονική μεταφορά δεδομένων και θα εξασφαλίσει ένα ασφαλές περιβάλλον διαδικτύου. Εάν ο καταναλωτής μπορεί να πληρώσει ηλεκτρονικά, ο επιχειρηματίας θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.
 • Ο επιχειρηματίας μπορεί - στο πλαίσιο του νόμου - να ενημερώσει εάν ο καταναλωτής μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις πληρωμής του, καθώς και όλα τα γεγονότα και παράγοντες που είναι σημαντικά για την ορθή σύναψη της εξ αποστάσεως συμφωνίας. Εάν, βάσει αυτής της έρευνας, ο επιχειρηματίας έχει βάσιμους λόγους να μην συνάψει τη συμφωνία, δικαιούται να αρνηθεί την παραγγελία ή την αίτηση ή να επισυνάψει ειδικούς όρους για την εφαρμογή.
 • Ο επιχειρηματίας θα στείλει στον καταναλωτή τις ακόλουθες πληροφορίες με το προϊόν ή την υπηρεσία, εγγράφως ή με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να αποθηκευτεί από τον καταναλωτή με προσιτό τρόπο σε σταθερό μέσο:
 • τη διεύθυνση επίσκεψης της εγκατάστασης του επιχειρηματία, όπου ο καταναλωτής μπορεί να πάει με καταγγελίες ·
 • οι όροι υπό τους οποίους και ο τρόπος με τον οποίο ο καταναλωτής μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης ή μια σαφής δήλωση σχετικά με τον αποκλεισμό του δικαιώματος υπαναχώρησης ·
 • τις πληροφορίες σχετικά με τις εγγυήσεις και τις υπάρχουσες υπηρεσίες μετά την αγορά.
 • τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, εκτός εάν ο έμπορος έχει ήδη παράσχει αυτές τις πληροφορίες στον καταναλωτή πριν από την εκτέλεση της συμφωνίας.
 • τις απαιτήσεις για την ακύρωση της συμφωνίας, εάν η συμφωνία έχει διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους ή είναι αορίστου χρόνου.
 • Σε περίπτωση εκτεταμένης συναλλαγής, η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου ισχύει μόνο για την πρώτη παράδοση.
 • Άρθρο 6 - Δικαίωμα υπαναχώρησης

 • Κατά την παράδοση προϊόντων:
 • Κατά την αγορά προϊόντων, ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να διαλύσει τη σύμβαση για 14 ημέρες χωρίς να δώσει κανένα λόγο. Αυτή η περίοδος αναστολής ξεκινά την ημέρα που ακολουθεί την παραλαβή του προϊόντος από τον καταναλωτή ή έναν εκπρόσωπο που έχει οριστεί εκ των προτέρων από τον καταναλωτή και έχει ανακοινωθεί στον επιχειρηματία.
 • Κατά τη διάρκεια της περιόδου απόσυρσης, ο καταναλωτής θα χειρίζεται με προσοχή το προϊόν και τη συσκευασία. Θα αποσυσκευάζει ή θα χρησιμοποιεί το προϊόν μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για να αξιολογήσει εάν επιθυμεί να διατηρήσει το προϊόν. Εάν ασκήσει το δικαίωμά του υπαναχώρησης, θα επιστρέψει το προϊόν με όλα τα παρεχόμενα αξεσουάρ και - εφόσον είναι εφικτό - στην αρχική του κατάσταση και συσκευασία στον επιχειρηματία, σύμφωνα με τις εύλογες και σαφείς οδηγίες που παρέχει ο επιχειρηματίας.
 • Κατά την παράδοση των υπηρεσιών:
  1. Κατά την παράδοση των υπηρεσιών, ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να διαλύσει τη σύμβαση χωρίς να αιτιολογεί τουλάχιστον δεκατέσσερις ημέρες, αρχής γενομένης από την ημέρα σύναψης της σύμβασης.
  2. Για να κάνει χρήση του δικαιώματός του υπαναχώρησης, ο καταναλωτής θα συμμορφωθεί με τις εύλογες και σαφείς οδηγίες που παρέχει ο επιχειρηματίας με την προσφορά ή / και το αργότερο κατά την παράδοση.

  Άρθρο 7 - Κόστος σε περίπτωση υπαναχώρησης

 • Εάν ο καταναλωτής κάνει χρήση του δικαιώματός του υπαναχώρησης, το κόστος της αποστολής επιστροφής θα επιβαρύνει το πολύ.
 • Εάν ο καταναλωτής έχει καταβάλει ένα ποσό, ο επιχειρηματίας θα επιστρέψει το ποσό αυτό το συντομότερο δυνατόν, αλλά το αργότερο 30 ημέρες μετά την επιστροφή ή την ακύρωση.
 • Άρθρο 8 - Αποκλεισμός του δικαιώματος υπαναχώρησης

 • Ο επιχειρηματίας μπορεί να αποκλείσει το δικαίωμα υπαναχώρησης του καταναλωτή στο βαθμό που προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 3. Ο αποκλεισμός του δικαιώματος υπαναχώρησης ισχύει μόνο εάν ο επιχειρηματίας το έχει δηλώσει σαφώς στην προσφορά, τουλάχιστον εγκαίρως για τη σύναψη της συμφωνίας.
 • Ο αποκλεισμός του δικαιώματος υπαναχώρησης είναι δυνατός μόνο για τα προϊόντα:
 • που έχουν καθοριστεί από τον επιχειρηματία σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ·
 • που είναι σαφώς προσωπικής φύσης.
 • που δεν μπορούν να επιστραφούν λόγω της φύσης τους.
 • που μπορούν να χαλάσουν ή να γίνουν γρήγορα?
 • η τιμή του οποίου εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της χρηματοπιστωτικής αγοράς στην οποία ο επιχειρηματίας δεν έχει επιρροή ·
 • για μεμονωμένες εφημερίδες και περιοδικά.
 • για εγγραφές ήχου και εικόνας και λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών των οποίων ο καταναλωτής έχει σπάσει τη σφραγίδα.
 • Ο αποκλεισμός του δικαιώματος υπαναχώρησης είναι δυνατή μόνο για τις υπηρεσίες:
 • όσον αφορά τη διαμονή, τις μεταφορές, τις επιχειρήσεις εστιατορίου ή τις δραστηριότητες αναψυχής που πρέπει να πραγματοποιηθούν σε συγκεκριμένη ημερομηνία ή κατά τη διάρκεια ορισμένης περιόδου ·
 • η παράδοση των οποίων ξεκίνησε με τη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης ·
 • σχετικά με τα στοιχήματα και τις λαχειοφόρες αγορές.
 • Άρθρο 9 - Το βραβείο

  • Κατά την περίοδο ισχύος που αναφέρεται στην προσφορά, οι τιμές των προσφερόμενων προϊόντων ή / και υπηρεσιών δεν αυξάνονται, εκτός από τις μεταβολές των τιμών λόγω μεταβολών των συντελεστών ΦΠΑ.
  • Σε αντίθεση με την προηγούμενη παράγραφο, ο επιχειρηματίας μπορεί να προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες με μεταβλητές τιμές που υπόκεινται σε διακυμάνσεις στη χρηματοπιστωτική αγορά και στις οποίες ο επιχειρηματίας δεν έχει καμία επιρροή. Αυτή η σχέση με τις διακυμάνσεις και το γεγονός ότι οι δηλωμένες τιμές είναι τιμές-στόχοι αναφέρονται στην προσφορά.
  • Οι αυξήσεις των τιμών εντός 3 μηνών από τη σύναψη της συμφωνίας επιτρέπονται μόνο εάν είναι αποτέλεσμα νομοθετικών κανονισμών ή διατάξεων.
   Οι αυξήσεις των τιμών από 3 μήνες μετά τη σύναψη της συμφωνίας επιτρέπονται μόνο εφόσον ο επιχειρηματίας το έχει ορίσει και:
  • αυτά είναι αποτέλεσμα νομοθετικών κανονισμών ή διατάξεων · ή
  • ο καταναλωτής έχει την εξουσία να ακυρώσει τη συμφωνία με ισχύ από την ημέρα κατά την οποία αρχίζει να ισχύει η αύξηση των τιμών.
  • Οι τιμές που αναφέρονται στο φάσμα προϊόντων ή υπηρεσιών περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

  Άρθρο 10 - Συμμόρφωση και εγγύηση

  • Ο επιχειρηματίας εγγυάται ότι τα προϊόντα ή / και οι υπηρεσίες συμμορφώνονται με τη συμφωνία, τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην προσφορά, τις εύλογες απαιτήσεις αξιοπιστίας ή / και χρηστικότητας και τις νομικές διατάξεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης και ή κυβερνητικούς κανονισμούς. Εάν συμφωνηθεί, ο επιχειρηματίας εγγυάται επίσης ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για άλλη χρήση εκτός από την κανονική.
  • Μια εγγύηση που παρέχεται από τον επιχειρηματία, τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματα και τις απαιτήσεις που μπορεί να προβάλει ο καταναλωτής κατά του επιχειρηματία βάσει της συμφωνίας.

  Άρθρο 11 - Παράδοση και εφαρμογή

  • Ο επιχειρηματίας θα λάβει τη μέγιστη δυνατή μέριμνα κατά τη λήψη και την εκτέλεση παραγγελιών για προϊόντα και κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων παροχής υπηρεσιών.
  • Ο τόπος παράδοσης είναι η διεύθυνση που γνωστοποίησε ο καταναλωτής στην εταιρεία.
  • Λαμβάνοντας υπόψη αυτό που αναφέρεται στο άρθρο 4 αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων, η εταιρεία θα εκτελεί αποδεκτές εντολές με τη δέουσα ταχύτητα, αν και το αργότερο εντός 30 ημερών, εκτός εάν συμφωνηθεί μεγαλύτερη προθεσμία παράδοσης. Σε περίπτωση καθυστέρησης της παράδοσης ή σε περίπτωση μη εκτέλεσης ή μερικής εκτέλεσης της παραγγελίας, ο καταναλωτής θα ενημερωθεί σχετικά το αργότερο 30 ημέρες μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη συμφωνία χωρίς έξοδα και έχει δικαίωμα σε οποιαδήποτε αποζημίωση.
  • Σε περίπτωση καταγγελίας σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, ο επιχειρηματίας θα επιστρέψει το ποσό που κατέβαλε ο καταναλωτής όσο το δυνατόν συντομότερα, αλλά όχι αργότερα από 30 ημέρες μετά τον τερματισμό.
  • Εάν η παράδοση ενός παραγγελθέντος προϊόντος φαίνεται να είναι αδύνατη, ο επιχειρηματίας θα προσπαθήσει να διαθέσει ένα στοιχείο αντικατάστασης. Το αργότερο κατά την παράδοση, θα δηλώνεται με σαφή και κατανοητό τρόπο ότι παραδίδεται αντικατάσταση. Με τα αντικείμενα αντικατάστασης δεν μπορεί να αποκλειστεί το δικαίωμα υπαναχώρησης. Το κόστος μιας ενδεχόμενης αποστολής επιστροφής είναι εις βάρος του επιχειρηματία.
  • Ο κίνδυνος βλάβης ή / και απώλειας προϊόντων βαρύνει τον επιχειρηματία μέχρι τη στιγμή της παράδοσης στον καταναλωτή ή έναν εκ των αντιπροσώπων που ορίζονται εκ των προτέρων και γνωστοποιούνται στον επιχειρηματία, εκτός αν υπάρχει ρητά συμφωνηθεί διαφορετικά.

  Άρθρο 12 - Διάρκειες: διάρκεια, ακύρωση και παράταση

  Ακύρωση

  • Ο καταναλωτής μπορεί ανά πάσα στιγμή να ακυρώσει μια συμφωνία που έχει συναφθεί για αόριστο χρονικό διάστημα και εκτείνεται στην τακτική παράδοση των προϊόντων (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας) ή των υπηρεσιών, τηρώντας τους συμφωνηθέντες κανόνες τερματισμού και μία περίοδο ειδοποίησης το πολύ ένα μήνα.
  • Ο καταναλωτής μπορεί ανά πάσα στιγμή να καταγγείλει μια σύμβαση που έχει συναφθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα και η οποία εκτείνεται στην τακτική παράδοση προϊόντων (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας) ή υπηρεσιών, τηρώντας τους συμφωνηθέντες κανόνες τερματισμού και μια περίοδο ακύρωσης τουλάχιστον ένα μήνα το πολύ.
  • Ο καταναλωτής μπορεί να συμφωνήσει με τις συμφωνίες που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους:
  •   να ακυρώνεται ανά πάσα στιγμή και να μην περιορίζεται σε ακύρωση σε συγκεκριμένη ώρα ή σε συγκεκριμένη περίοδο.
  •   τουλάχιστον να ακυρώνονται με τον ίδιο τρόπο που έχουν αναληφθεί από αυτόν.
  •   να ακυρώνεται πάντα με την ίδια περίοδο ακύρωσης που έχει ο ίδιος ο επιχειρηματίας.

  Επέκταση

  1. Μια συμφωνία που έχει συναφθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα και εκτείνεται στην τακτική παράδοση των προϊόντων (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας) ή των υπηρεσιών δεν μπορεί να παραταθεί ή να ανανεωθεί σιωπηρά για συγκεκριμένη διάρκεια.
  2. Κατά παρέκκλιση από την προηγούμενη παράγραφο, η σύμβαση που έχει συναφθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα και εκτείνεται στην τακτική παράδοση ημερήσιων ειδήσεων και εβδομαδιαίων εφημερίδων και περιοδικών μπορεί να ανανεωθεί σιωπηρά για περιορισμένη διάρκεια μέγιστης διάρκειας τριών μηνών, εάν ο καταναλωτής συνάψει την εν λόγω παραταθείσα σύμβαση μπορεί να τερματίσει την επέκταση με μια περίοδο ειδοποίησης το πολύ ένα μήνα.
  3. Μια συμφωνία που συνάπτεται για ορισμένο χρονικό διάστημα και εκτείνεται στην τακτική παράδοση προϊόντων ή υπηρεσιών μπορεί να ανανεωθεί σιωπηρώς μόνο για αόριστο χρονικό διάστημα, εάν ο καταναλωτής μπορεί να ακυρώσει ανά πάσα στιγμή μια προθεσμία προειδοποίησης το πολύ ενός μηνός και μία περίοδο ειδοποίησης το πολύ τρεις μήνες σε περίπτωση που η συμφωνία επεκταθεί στην τακτική, αλλά λιγότερο από μία φορά το μήνα, παράδοση ημερήσιων, ειδησεογραφικών και εβδομαδιαίων εφημερίδων και περιοδικών.
  4. Η σύμβαση περιορισμένης διάρκειας για την τακτική εισαγωγή ημερήσιων εφημερίδων, ειδήσεων και εβδομαδιαίων εφημερίδων και περιοδικών (δοκιμαστική ή εισαγωγική εγγραφή) δεν συνεπάγεται σιωπηρά και τελειώνει αυτόματα μετά τη δίκη ή την εισαγωγική περίοδο.

  Ακριβά

  • Εάν μια συμφωνία έχει διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους, ο καταναλωτής μπορεί να ακυρώσει τη συμφωνία ανά πάσα στιγμή μετά από ένα έτος με περίοδο ακύρωσης το πολύ ένα μήνα, εκτός εάν η λογικότητα και η δικαιοσύνη αποκλείουν την ακύρωση πριν από τη λήξη της συμφωνηθείσας διάρκειας.

  Άρθρο 13 - Πληρωμή

  • Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, τα ποσά που οφείλει ο καταναλωτής πρέπει να καταβληθούν εντός 14 ημερών από την έναρξη της περιόδου προβληματισμού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1. Σε περίπτωση συμφωνίας για την παροχή υπηρεσίας, η περίοδος αυτή αρχίζει μετά ο καταναλωτής έχει λάβει την επιβεβαίωση της συμφωνίας.
  • Κατά την πώληση προϊόντων στους καταναλωτές, οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις ενδέχεται να μην προβλέπουν ποτέ προκαταβολή άνω των 501ΤΡ1. Όταν προβλέπεται προπληρωμή, ο καταναλωτής δεν μπορεί να διεκδικήσει οποιαδήποτε δικαιώματα σχετικά με την εκτέλεση της σχετικής παραγγελίας ή υπηρεσίας πριν από την προκαθορισμένη προπληρωμή.
  • Ο καταναλωτής έχει το καθήκον να αναφέρει αμέσως ανακρίβειες στα δεδομένα πληρωμών που παρέχονται ή δηλώνονται στον επιχειρηματία.
  • Σε περίπτωση μη πληρωμής εκ μέρους του καταναλωτή, ο επιχειρηματίας έχει το δικαίωμα, με την επιφύλαξη νομικών περιορισμών, να επιβαρύνει τον καταναλωτή με εύλογες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εκ των προτέρων.

  Άρθρο 14 - Καταγγελίες

  • Ο επιχειρηματίας έχει καταγγελίες με μεγάλη δημοσιότητα και ασχολείται με καταγγελίες στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας.
  • Οι καταγγελίες σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας πρέπει να υποβάλλονται αμέσως, πλήρως και με σαφήνεια στον επιχειρηματία, αφού ο καταναλωτής διαπιστώσει τα ελαττώματα.
  • Οι καταγγελίες που υποβάλλονται στον επιχειρηματία θα απαντηθούν εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Εάν μια καταγγελία απαιτεί προβλέψιμο μεγαλύτερο χρόνο επεξεργασίας, ο επιχειρηματίας θα απαντήσει εντός 14 ημερών με ένα μήνυμα παραλαβής και μια ένδειξη όταν ο καταναλωτής μπορεί να περιμένει μια πιο λεπτομερή απάντηση.
  • Εάν η καταγγελία δεν μπορεί να επιλυθεί σε αμοιβαία διαβούλευση, δημιουργείται διαφορά που υπόκειται στη διαδικασία επίλυσης διαφορών.

  Άρθρο 15 - Διαφορές

  • Οι συμφωνίες μεταξύ του επιχειρηματία και του καταναλωτή στις οποίες ισχύουν αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις διέπονται αποκλειστικά από το ολλανδικό δίκαιο.

  Άρθρο 16 - Συμπληρωματικές ή διαφορετικές διατάξεις

  • Οι πρόσθετες ή αποκλίνουσες διατάξεις από τους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις ενδέχεται να μην είναι εις βάρος του καταναλωτή και πρέπει να καταγράφονται εγγράφως ή κατά τρόπον ώστε να μπορούν να αποθηκεύονται κατά τρόπο προσιτό από τον καταναλωτή σε ανθεκτικό μέσο.
  0